وبلاگ رضا نورکامی
» جنگل نوردی کلاردشت به چالوس :: ۱۳٩٥/۳/٢٠
» قله شاه پیل کوه :: ۱۳٩٥/٢/٢٠
» آزاد راه چالوس گرانترین آزاد راه دنیا :: ۱۳٩٥/۱/٦
» چهره پاییزی کام - آبان 92 :: ۱۳٩٢/٩/۳
» مسیری بکر و تماشایی برای کوهنوردی- قله سنگنو (سه بند)3680متر :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» پیمایش دره اسیو چال :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» کوه :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» روستای کوهستانی کام :: ۱۳٩٢/۱/٢
» منطقه دریاسر - تنکابن - دو هزار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


ما فاتحان خام فتح های بی فایده نیستیم. حکایت ما، حکایت بازجستن روزگار وصل است. دراین دیرگاه دورماندن از اصل خویش، دراین هجوم تکنولوژی درد سر ساز و جنگ طلب. کوهنوردی عشق به طبیعت است. عشقی به پاکی چشمه سار، به سبزی جنگل، به نیلگونی دریا، به صلابت سنگ، به لطافت گل، به فروتنی خاک، به سپیدی برف، به توفندگی طوفان، به سبکی نسیم و به سنگینی کوه. کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود.روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود.